[[AC 3906///AC 3906]]

Original Nelson Vertical Cutter Ball Bearing Store 1920 Usa 39%22H AC 3906.jpg
Original Nelson Vertical Cutter Ball Bearing Store 1920 Usa 39%22H AC 3906.jpg

[[AC 3906///AC 3906]]

125.00

[[Antique NELSON Coupe Papier Distributeur Vertical
1920 Usa
Dim 39"H///Original NELSON Vertical CUTTER Ball Bearing Store
1920 Usa
Dim 39"H]]

Add To Cart
FR
EN